Privacyverklaring

Als u een woning zoekt of huurt via De Leeuw van Putten, dan hebben wij persoonlijke informatie van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats. Maar ook informatie over uw inkomen. Alle informatie die hoort bij één specifiek persoon noemen we persoonsgegevens.

Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG). Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wanneer vragen wij u om persoonsgegevens en waarom?
De Leeuw van Putten vraagt alleen om uw persoonsgegevens:

 

1. Als u zich inschrijft als woningzoekende
Als u zich inschrijft als woningzoekende, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Vervolgens kunt u naar een passende woning gaan zoeken.

 

2. Als u via ons een woning gaat huren
Als u bij ons een woning huurt, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te kunnen komen. Bijvoorbeeld:
- om uw woning goed te kunnen beheren en onderhouden;
- om uw betalingen goed te kunnen afhandelen;
- om overlast en onrechtmatige bewoning te kunnen tegengaan;
- om te kunnen zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
- om huur- en andere overeenkomsten te kunnen uitvoeren die samenhangen met het beheer en de verhuur en hierop toezien;
- om informatie te kunnen verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages (geanonimiseerd).

 

3. Als wij dat moeten van de wet
Wij vragen ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld inkomensgegevens om bij woningtoewijzing te kunnen toetsen of uw inkomen “passend” is.

 

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Huurt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij hebben voor het verwerken van deze persoonsgegevens een verwerkingsregister opgesteld.

Wordt of bent u klant van ons, dan hebben we altijd nodig:
- Uw volledige naam, adres en woonplaats;
- Uw geboortedatum;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres.

 

Sluit u een huurovereenkomst met ons, dan hebben we ook de volgende (bijzondere) gegevens nodig:
- Gegevens over begeleiding door instanties. Dit is alleen van toepassing wanneer dat betekent dat betalingen bijvoorbeeld via een bewindvoerder gaan, of de woning aan u is toegewezen omdat een instantie u begeleidt in het wonen.
- Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en ons als verhuurder. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder, IBAN gegevens en machtigingen.
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals inkomensgegevens, uittreksel bevolkingsregister, het woonverleden en een verhuurdersverklaring voor toewijzing van een woning.

 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:
- Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
- Als dit wettelijk verplicht is.
- In de twee gevallen die wij hieronder noemen:

 

1. Uw persoonsgegevens delen met aannemers en ander onderhoudsbedrijven
Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw woning? Deze worden uitgevoerd door één van onze vaste aannemers. Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij onze aannemer uw naam, adres en telefoonnummer. De aannemer kan dan een afspraak met u maken. Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

 

2. Uw persoonsgegevens delen voor een tevredenheidsonderzoek
Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom meten we regelmatig of onze klanten tevreden zijn. Ook leggen wij gegevens over onze klanten vast om klantonderzoek te kunnen doen. Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt alleen schriftelijk en telefonisch. Soms laten we onderzoek uitvoeren door een extern bedrijf. Zij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen. En om de onderzoeksresultaten aan ons te laten weten. Daarnaast houden wij statistieken bij voor klantonderzoek. Deze statistieken zijn anoniem gemaakt. Dat betekent dat er geen persoonsgegevens in staan.

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

 

Website / Cookies
Wanneer u onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bewaren van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan voor de doeleinden waarvoor deze is verkregen.

 

Beveiligen van gegevens / Geheimhouding
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Alle personen die werkzaam zijn bij De Leeuw van Putten of ten dienste van ons werkzaamheden verrichten en daarbij kennisnemen van informatie van onze klanten, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot de informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie.

 

Uw rechten
Wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan kunt u daarvoor terecht op het klantportaal mijn.deleeuwvanputten.nl.

Indien u aanvullende informatie wenst, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. U kunt van ons een reactie verwachten binnen 4 weken.
Als u van mening bent dat er ten onrechte gegevens van u verwerkt worden, of dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen 4 weken na ontvangst van verzoek kunt u een reactie verwachten.
Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) houdt in dat u als klant het recht heeft de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in het kader van de huurovereenkomst, in een gestructureerd, gangbaar bestandformaat van ons te ontvangen. Als u ons een schriftelijk inzageverzoek toestuurt kunt u een reactie binnen 4 weken verwachten.

 

Klachten
Indien u van mening bent dat dit reglement niet wordt nageleefd of dat de AVG niet correct door ons wordt uitgevoerd, kunt u een klacht indienen bij ons. Op de klacht is de klachtenprocedure van De Leeuw van Putten van toepassing. De beslissing van de klachtencommissie over de klacht wordt schriftelijk aan u medegedeeld.

Wanneer u niet akkoord gaat met de uitspraak van de klachtencommissie kunt u:
a. een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten;
b. een verzoek indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met De Leeuw van Putten.

Een verzoek(schrift) kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de klachtencommissie op de eerder geuite klacht.

 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Stuur uw vraag of bericht naar De Leeuw van Putten, Oostkade 16, Spijkenisse. U kunt uw vraag ook digitaal stellen via het contactformulier op de website dan wel een mailbericht te sturen naar infodeleeuwvanputtennl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.