Disclaimer

1. De op deze website getoonde informatie wordt door De Leeuw van Putten met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Leeuw van Putten verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door De Leeuw van Putten worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Leeuw van Putten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie.

 

2. Hoewel De Leeuw van Putten alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Leeuw van Putten niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

3. Verwijzingen naar sites die niet door De Leeuw van Putten worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Leeuw van Putten uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Leeuw van Putten worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

4. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij De Leeuw van Putten en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

5. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Leeuw van Putten.